Nyheder

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Tilmeld/afmeld nyhedsbrev   |   AgendaNyt


Detail billedeSæt trafiksikkerhed på dagsordenen

Trafiksikkerhedsplaner er et vigtigt redskab i arbejdet med at sikre lokal trafiksikkerhed. Over halvdelen af landets kommuner har da også allerede udarbejdet en handlingsplan for trafiksikkerhed, mens andre kommuner enten er i gang med at udarbejde en eller har besluttet at igangsætte arbejdet.

I forbindelse med både udarbejdelse og revision af en trafiksikkerhedsplan er der dog en række overvejelser, som kan være nyttige at gøre sig i kommunen, inden man går i gang med arbejdet.

Dialog med borgerne

Det har vist sig, at inddragelse af borgerne i trafiksikkerhedsarbejdet generelt fremmer arbejdet med trafiksikkerheden. En god dialog med borgerne medfører nemlig både større forståelse for forskellige trafiksikkerhedstiltag og prioriteringen af disse. Meget ofte er en professionel borgerdialog helt nødvendig for opnå accept af og succes med forskellige større projekter.

Kommunen kan i den forbindelse med fordel nedsætte en følgegruppe bestående af repræsentanter fra fx kommunen, skoler, politiet, amtet, grundejerforeningerne samt forskellige interesseorganisationer. Erfaringerne viser, at sådanne følgegrupper hæver niveauet i trafikdebatten og skaber større forståelse for trafikproblemerne.

Samarbejde på tværs

Traditionelt ligger trafiksikkerhedsarbejdet i den tekniske forvaltning, men andre forvaltninger som børne-, skole-, og socialforvaltningerne kan med fordel inddrages i arbejdet. Det giver mulighed for at ”spille på flere strenge” og tilføre flere ressourcer og kompetencer til arbejdet. Der ligger også et stort potentiale i et styrket samarbejde med amtets teknikere.

Det er derfor vigtigt, at der fra starten bliver lagt en plan for, hvordan og hvornår både de interne og eksterne interessenter inddrages i trafiksikkerhedsarbejdet.

Adfærdskampagner

Mange uheld skyldes trafikanternes adfærd i trafikken, men alligevel er kun et fåtal af tiltagene i de lokale handlingsplaner rettet mod dette aspekt - på trods af at erfaringerne viser, at der skal sættes ind med både fysiske tiltag, kontrol og kampagner, hvis trafiksikkerhedsarbejdet skal have gennemslagskraft.

Når man arbejder med kampagner, er det vigtigt, at disse tilrettelægges med udgangspunkt i en bestemt problemstilling og til en bestemt målgruppe.

Politisk ejerskab

Politisk ejerskab er en anden vigtig forudsætning for et effektivt trafiksikkerhedsarbejde. Det opnås bedst ved at lade kommunalbestyrelsen opstille mål og udpege indsatsområder og virkemidler på baggrund af en problemanalyse. Det er vigtigt, at der er klar sammenhæng mellem problemanalysen og valget af mål og indsatsområder samt at disse holdes på et niveau, der sikrer fokus på de vigtigste problemstillinger.

Derudover er det vigtigt at lave en plan for, hvordan og hvornår planen skal følges op.

Trafik - ikke kun et spørgsmål om trafiksikkerhed

Stigningen i trafikken i Danmark skaber ikke kun problemer af sikkerhedsmæssig karakter - trængsel, øget forurening og sundhedsproblemer er også et resultat af den øgede biltrafik på vejene.

I den sammenhæng kan en trafiksikkerhedsplan være et godt udgangspunkt for at udarbejde en mere omfattende transport- eller mobilitetsplan for kommunen, der fx inkluderer kortlægning af og opstilling af målsætninger og handlingsplaner for brugen af cykel, bil og kollektiv trafik i forbindelse med transport til skole, arbejde og fritidsaktiviteter.

En mobilitetsplan kan både bruges til at sikre en bedre udnyttelse af den eksisterende infrastruktur og sætte fokus på områder, hvor der er behov for forbedringer. Det kan fx være omlægning af busruter, udbygning af cykelstinettet, etablering af samkørselsordninger eller park & ride-pladser. Det kan dog også være øget og bedre information om de eksisterende muligheder eller iværksættelse af kampagner, der sætter fokus på alternativer til bilen.

Yderligere oplysninger

For yderligere oplysninger kontakt Morten Weile eller Marianne Weinreich på tlf. 66 14 33 48.

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk