Nyheder

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Tilmeld/afmeld nyhedsbrev   |   AgendaNyt


Detail billedeHvad siger Strukturkommissionen om planområdet?

Den 9. januar 2004 kom den længe ventede betænkning fra Strukturkommissionen om amternes og kommunernes fremtidige organisering i Danmark. I den forbindelse har de givet en række anbefalinger i forhold til planområdet.

Amterne

Det er Strukturkommissionens vurdering, at amterne har tilstrækkelig teknisk og faglig viden til at løse de regionale opgaver på planområdet. Amterne har endvidere en størrelse, der betyder, at de er i stand til at fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft til løsning af opgaverne på planområdet.

Samtidig konstaterer Strukturkommissionen, at der er en række forhold, der uanset størrelsen af kommunerne, nødvendiggør regional planlægning. Der er således en række opgaver, hvis løsning eller forvaltning har konsekvenser, der rækker ud over kommunegrænserne. Et eksempel herpå er fx virksomheder med særlige beliggenhedskrav, ferie- og fritidsanlæg samt større infrastrukturanlæg.

Kommuner

Strukturkommissionen vurderer, at de små kommuner kan have vanskeligt ved at løfte de mere tekniske sider af den lokale planlægning, men at de i et vist omfang kompenserer for det ved brug af ekstern bistand.

Større enheder på det regionale såvel som på det kommunale niveau vil kunne give visse stordriftsfordele og dermed medføre en effektivisering af området. Det forventes også, at større enheder vil resultere i en mere ensartede sagsbehandling.

De nuværende tre myndighedsniveauer sikrer, at den fysiske planlægning forankres i politisk ansvarlige og decentrale organer. Modellen betyder også, at de statslige målsætninger og interesser kan udmøntes gennem regionplanmyndighedernes og kommunernes planlægning.

Den nuværende model har dog den svaghed, at en række planopgaver kræver en stigende grad af koordinering på tværs af amts- og kommunegrænser.

Strukturkommissionens anbefalinger

Strukturkommissionen vurderer, at der fortsat vil være behov for et regionalt organ til at varetage planlægningen af større geografiske områder. Selv væsentligt større kommuner vil således ikke have en geografisk udstrækning, der muliggør regional planlægning. Det skal ses i lyset af, at Strukturkommissionen vurderer, at de nuværende amter dækker et utilstrækkelig geografisk område i forhold til planlægningsopgaven. Dette gælder – efter kommissionens vurdering – særligt på Sjælland, hvor hovedstadens pendlingsopland er voksende og stiller krav om koordineret planlægning indenfor dette område.

I en model med tre direkte valgte forvaltningsled, vurderer kommissionen, at den regionale planlægning skal fastholdes i amterne.

I en model med to direkte valgte forvaltningsled, er det kommissionens vurdering, at en statsligvaretagelse næppe vil kunne tilgodese hensynet til regional forankring. De politiske afvejninger af forskellige sektorhensyn kan ligeledes være vanskeligt at håndtere i den sektoropdelte statslige forvaltning.

I en model med to led med ét eller flere indirekte valgte forvaltningsled vurderer Strukturkommissionen, at det vil være mest hensigtsmæssigt at placere regionsplanlægningsopgaven i indirekte valgte forvaltningsled.

I en model med to led uden indirekte valgte forvaltningsled vurderer kommissionen, at den overordnede regionplanlægning bør varetages af staten samtidig med, at der skal overføres kompetence til kommunerne.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger hos konsulent Birgitte Bagge på telefon 66143348 eller via e-mail

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk