Nyheder

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Tilmeld/afmeld nyhedsbrev   |   AgendaNyt


Detail billedeHvad siger Strukturkommissionen om natur- og miljøområdet?

Den 9. januar 2004 kom den længe ventede betænkning fra Strukturkommissionen om amternes og kommunernes fremtidige organisering i Danmark. I den forbindelse har de givet en række anbefalinger i forhold til natur- og miljøområdet.

Natur og miljø

I takt med de stadigt mere komplicerede miljøproblemer og stigende krav til regulering stilles der også i stigende grad krav til tekniske og administrative kompetencer på natur- og miljøområdet i den enkelte kommune samtidig med, at stadig flere opgaver varetages på tværs af kommune- og amtsgrænser.

Strukturkommissionen fremhæver derfor, at de mindste kommuner i dag har vanskeligt ved selvstændigt at løfte en række opgaver på miljøområdet, da de ikke har tilstrækkelig teknisk-faglig viden til at håndtere opgaverne. Det skyldes bl.a. et stadig mere kompliceret regelsæt, som til dels er en følge af implementeringen af en række EU-retsakter og internationale konventioner på området.

Fælleskommunale samarbejder

Etableringen af fælleskommunale miljøsamarbejder (selskaber og miljøcentre) har dog bidraget til at afbøde de mindste kommuners teknisk-faglige problemer på miljøområdet. De fælleskommunale samarbejder varetager først og fremmest en række driftsopgaver, og enkelte varetager endvidere myndighedsopgaver for kommunerne. Det er Miljøministeriets vurdering, at brugen af fælleskommunale miljøsamarbejder har givet visse rationaliseringsgevinster. Der synes på såvel affaldsområdet som spildevandsområdet at være en tendens til at større enheder giver en effektivitetsgevinst i forhold til mindre enheder.

På trods af de stordriftsfordele, der ligger i de fælleskommunale miljøsamarbejder, er det ikke alle kommunale opgaver på miljøområdet, der er lige egnet til at overgå til de fælleskommunale samarbejder. Specielt myndighedsopgaver kan være vanskeligt at udlægge til de fælleskommunale samarbejder, da disse er underlagt en løbende politisk prioritering i kommunen. Det kan endvidere være vanskeligt at sikre den nødvendige demokratiske kontrol af myndighedsudøvelsen, da miljøsamarbejderne som oftest styres gennem indirekte repræsentation. Endelig er det problematisk, at den viden og de kompetencer, der etableres i forbindelse med opgavevaretagelsen i de fælleskommunale selskaber, ikke forankres direkte i de kommunale administrationer.

Amterne

Strukturkommissionen vurderer endvidere, at amterne også vil stå overfor et stadigt stigende koordineringsbehov pga. befolkningens stigende mobilitet, EU-harmonisering af retsgrundlaget og problemernes geografiske afgrænsning. Der eksisterer således allerede i dag et koordineringsbehov udover amternes geografiske afgrænsning. Dette løses bl.a. gennem samarbejde mellem de involverede amter, og ved at amterne arbejder på at etablere en Miljøportal.

Strukturkommissionens anbefalinger

Efter Miljøministeriets vurdering foregår kommunernes og amternes opgavevaretagelse på natur- og miljøområdet generelt på et bæredygtigt grundlag. De stadig voksende tekniske, økonomiske og juridiske krav til opgavevaretagelsen på natur- og miljøområdet – bl.a. som følge af stigningen i de internationale krav og forpligtelser – indebærer imidlertid, at kravet om en faglig forsvarlig opgaveløsning bliver stadig vanskeligere at forene med ønsket om en decentral forvaltning indenfor den nuværende kommunale struktur.

På naturområdet skønnes den nuværende organisering ikke at indebære væsentlige problemer i forhold til at sikre en fagligt bæredygtig varetagelse af opgaverne.

På miljøområdet tegner der sig dog et billede af, at de meget varierende kommunestørrelser betyder, at visse miljøopgaver løses forskelligt fra kommune til kommune. Det er i den forbindelse Miljøministeriets vurdering, at små kommuner har vanskeligere ved selvstændigt at opfylde kravene til faglig bæredygtighed end større kommuner.

Strukturkommissionen fastslår, at den nuværende organisering på natur- og miljøområdet på denne baggrund kan siges at være under pres, da det er forbundet med problemer, at en stigende mængde opgaver flyttes fra de kommunale forvaltninger til fælleskommunale miljøsamarbejder.

Strukturkommissionen pointerer, at en ændring af kommunestørrelsen til minimum 20.000 indbyggere vil betyde, at kommunerne i højere grad selv vil kunne løfte myndighedsopgaverne på miljøområdet.

En kommunestørrelse på mindst 30.000 indbyggere vil betyde, at en del af de amtslige opgaver vedrørende miljøtilsyn med virksomheder vil kunne overføres fra amterne til kommunerne. Uanset kommunestørrelse kan der dog fortsat være visse virksomhedstyper, der kræver så store specialistkompetencer, at tilsynet må varetages på regionalt eller statsligt niveau.

Strukturkommissionen vurderer endvidere, at færre amter eller en statslig varetagelse af de tekniske opgaver vil kunne skabe effektiviseringsgevinster.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om strukturkommisionens udmeldinger i forhold til natur- og miljøområdet kontakt konsulent Birgitte Bagge på telefon 66143348 eller via e-mail

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk