Nyheder

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Tilmeld/afmeld nyhedsbrev   |   AgendaNyt


Detail billedeStrategisk MiljøVurdering


Et nyt EU-direktiv betyder, at alle kommuner i forbindelse med region-, kommune-, og lokalplaner, der vedtages efter 21. juli 2004, skal udarbejde en såkaldt Strategisk MiljøVurdering.

Strategisk MiljøVurdering (SMV) udarbejdes i øjeblikket hovedsageligt i forbindelse med planlægning på nationalt niveau, men af EU-direktiv 2001/42/EF fremgår det, at ”alle planer og programmer, hvor man fastsætter rammerne for fremtidige anlægstilladelser til konkrete projekter”, skal gennemgå en SMV. Konsekvensen er, at der vil blive indført regler om indførelse af SMV i forbindelse med alle region-, kommune-, og lokalplaner fra juli næste år.

Hvad er en SMV?

En SMV er en vurdering af, hvilke konsekvenser planer, programmer og politikker har for miljøet, men i modsætning til VVM kan der ikke gives en entydig definition, da SMV vil være meget afhængig af lokal lovgivning.

Det overordnede formål med SMV er dog at analysere miljøpåvirkninger og potentielle løsninger på det tidligste trin i beslutningsprocessen. Der er således tale om en miljøkonsekvensvurdering, der ligger før og over projektniveauet. SMV skal således medvirke til at sikre, at vurderingen af mulige miljøkonsekvenser og belysningen af mulige alternative foregår, mens planerne stadig er under forberedelse og behandles politisk. Set i forhold til VVM kan man lidt populært sagt sige, at VVM er en miljøkonsekvensvurdering på projektniveau, mens SMV er en miljøkonsekvensvurdering på planlægningsniveau.

Styrkerne ved SMV

En af de væsentligste styrker ved SMV er, at konsekvenserne for miljøet bliver vurderet så tidligt i planlægningsprocessen, at der endnu ikke er truffet endelig afgørelse om gennemførsel af konkrete projekter. Det vil altså være muligt at ændre på bestemmelser eller planer, hvor det viser sig, at konsekvenserne for miljøet er meget negative, før disse implementeres. Derudover vil det også være muligt helt at afvise projekter, der ikke er miljømæssigt hensigtsmæssige. SMV kan således medvirke til en effektivisering af projektvurderinger, da disse kan mindske arbejdet med og omfanget af efterfølgende vurderinger.

Udover dette har SMV den fordel, at disse kan være med til at kortlægge forskellige mindre projekters samlede påvirkning af miljøet. Dette bliver som regel ikke vurderet i dag, da projekter under en vis størrelse ikke er omfattet af bestemmelserne for VVM.

SMV og lokal Agenda 21

Da man som kommune i forvejen er forpligtet til at tænke i bæredygtig udvikling og udarbejde en Agenda 21-strategi, er det nærliggende at spørge til omfanget af samspil, overlap og arbejdsdeling mellem kommuneplanlægning, Agenda 21 og SMV.

Mange steder foregår kommuneplanlægningen og Agenda 21-arbejdet uafhængigt af hinanden, men gennem de nye krav om udarbejdelse af SMV i forbindelse med al planlægning åbnes der nye muligheder for at integrere Agenda 21 på en ny og mere gennemgribende måde i kommuneplanlægningen.

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk