Nyheder

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Tilmeld/afmeld nyhedsbrev   |   AgendaNyt


Detail billedeDet virtuelle mobilitetskontor

Med COGITA som initiativtager er et europæisk konsortium af mobility management-eksperter i øjeblikket i fuld gang med at forberede en fælles ansøgning til EU's energibesparelsesprogram SAVE II. Projektet sigter mod at reducere de negative trafikale og miljømæssige effekter af den stigende trængsel i de fleste europæiske regioner gennem introduktion af mobility management på arbejdspladser.

Projektet bygger videre på europæiske erfaringer med mobility management i virksomheder, herunder ikke mindst SAVE II-projektet "Toolbox for mobility management in companies". På europæisk plan er der indsamlet en lang række positive erfaringer med mobility management i virksomheder, og i en række EU-lande er der taget initiativer fra såvel lokale, regionale og nationale myndigheder m.h.p. at fremme anvendelse af mobility management i virksomheder gennem udarbejdelse af transport-/pendlerplaner, "mobility managers" eller anden rådgivning.

Som følge af SAVE II-projektet "Toolbox for mobility management in companies" foreligger der i dag en værktøjskasse på fem forskellige sprog (engelsk, tysk, fransk, spansk og italiensk) på internettet. Værktøjskassen indeholder en udførligt virkemiddelkatalog og redskaber til gennemførelse af spørgeskemaundersøgelser m.m. på arbejdspladserne og udgør dermed et glimrende grundlag for implementering af mobility management i virksomheder.

Mobility management er i Danmark et langt mindre kendt begreb end i Mellemeuropa, England og Nordamerika. Der er derfor al mulig grund til at antage, at den nævnte værktøjskasse er stort set ukendt i Danmark (dertil kommer, at den ikke foreligger på dansk), ligesom værktøjskassen må forventes at være for utilgængelig for erhvervsledere, der ikke har andet kendskab til mobility management. Til gengæld er værktøjskassen et glimrende redskab for konsulenter og rådgivere, der skal arbejde med implementering af mobility management i virksomheder.

Et af de centrale elementer i ethvert konkret mobility management-initiativ er organiseringen af det daglige arbejde omkring et mobilitetskontor eller en mobilitetskoordinator på virksomheden. Mobilitetskontoret/-koordinatoren sikrer løbende information og rådgivning samt opfølgning på og koordination af iværksatte initiativer. Netop en sådan organisering er erfaringsmæssigt afgørende for forankringen af arbejdet og dermed vedvarende positive effekter. De hidtil relativt dårlige erfaringer med transportplaner i Danmark kan i høj grad tilskrives netop den manglende forankring på virksomheden.

Det må samtidig erkendes, at muligheden for at overbevise danske virksomheder om behovet for at afsætte tilstrækkelige ressourcer til et virksomhedsinternt mobilitetskontor eller en mobilitetskoordinator er ganske lille. Det fælles europæiske projekt sigter derfor mod at tilbyde virksomheder et "virtuelt mobilitetskontor", der kan reducere omkostningerne til forankringen af mobility management-aktiviteterne på virksomheden betydeligt.

Projektet indeholder tre overordnede elementer, nemlig udarbejdelse af regionalt virkemiddelkatalog, udvikling af et virtuelt mobilitetskontor og udvikling af markedsføringsværktøj til udbredelse af mobility management på virksomheder og offentlige arbejdspladser.

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk