Nyheder

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Tilmeld/afmeld nyhedsbrev   |   AgendaNyt


Detail billedeLokal Agenda 21 i mindre kommuner

Danske kommuner er fremover forpligtet til hvert 4. år at udarbejde en redegørelse for deres lokale Agenda 21-strategi. Planlovens § 33 pålægger således amter og kommuner at offentliggøre en redegørelse for deres strategi for deres bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede.

En lokal Agenda 21-strategi bør indeholde en status for den hidtidige indsats og miljøets tilstand i kommunen. Denne status danner grundlag for formulering af mål og visioner samt en plan for de konkrete handlinger, der er nødvendige for at nå målene. Endelig bør strategien indeholde overvejelser om løbende evaluering med henblik på ændringer i den kommende redegørelse for kommunens lokal Agenda 21-strategi.

Ikke mindst i mange af landets mindre kommuner er det en stor og ofte uvant opgave at udarbejde en sådan redegø-relse for det lokale Agenda 21-arbejde. Der er sjældent de fornødne personaleressourcer tilstede - til gengæld er der ofte en langt bedre kontakt med borgerne og dermed langt bedre muligheder for en aktiv borgerinddragelse.

På den baggrund tilbyder COGITA nu - på baggrund af mange års erfaring med de forskellige faser af det lokale Agen-da 21-arbejde - at bistå mindre kommuner med såvel det strategiske som det praktiske lokal Agenda 21-arbejde.

Lokal Agenda 21 er en lokalt forankret og defineret proces, og derfor kan der ikke opstilles en standardmodel for hverken strategi eller aktiviteter. COGITA tilbyder derfor ikke standardløsninger med skræddersyede løsninger tilpas-set den enkelte kommunes behov og ambitionsniveau.

Et forløb i en mindre kommune vil dog typisk indledes med et møde mellem kommunen og COGITA, hvor der aftales en køreplan for processen. COGITA vil herefter på baggrund af kommunens datamateriale udarbejde et statusnotat for hidtidige aktiviteter og miljøets tilstand i kommunen.

Efterfølgende gennemfører COGITA et visions- og målseminar for relevante medarbejdere i kommunen og/eller kommunalpolitikerne. På den baggrund udarbejdes informations- og debatmateriale til kommunens borgere, ligesom der arrangeres et borgermøde, hvor der både er debat om de overordnede visioner og mål og drøftelse af konkrete handlemuligheder.

COGITA udarbejder herefter en redegørelse, der lever op til bestemmelserne i planlovens § 33. Endelig udarbejder COGITA - på baggrund af status for kommunens miljøarbejde, visions- og målafklaringen samt den offentlige debat - oplæg til en handlingsplan frem til næste lokal Agenda 21-redegørelse.

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk