Nyheder

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Tilmeld/afmeld nyhedsbrev   |   AgendaNyt


Detail billede
   Kontakt

Morten Rettig
Tel: 66 14 33 48
Mail: mr@cogita.dk
Nyheder


Juni 2007: Ny dato for opstartsmøde - netværk om mobility management

Juni 2007: Inspirationsmøder om plan- og Agenda 21-strategier
- gode råd og ideer til særskilte og integrerede strategier

April 2007: Netværk om mobility management / bæredygtig mobilitet
- Invitation til opstartsmøde

Jan. 2007: Velkommen til de nye kommuner og regioner
Så har vi passeret nytår 2007, og vi vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle et godt nytår og samtidig byde de nye kommuner og regioner velkommen!

Jan. 2007: Netværk for miljøvurdering udvides med VVM
En stor del af VVM-opgaverne er pr. 1. januar 2007 overgået til kommunerne. Det betyder, at kommunerne fremover ikke kun skal miljøvurdere planer med væsentlig påvirkning af miljøet, men også skal gennemføre VVM-undersøgelser af projekter med væsentlig indvirkning på miljøet.

Jan. 2007: Fuld fart på de nye netværk for lokal Agenda 21
De nye regionale netværk for lokal Agenda 21 er kommet godt i gang overalt i landet. I alt er mere end hver tredje nye kommune med i netværkene, og der kommer fortsat nye medlemmer. På Sjælland er der nu 16 nye kommuner med i netværket, mens der er 14 nye kommuner med i det jyske netværk.

Jan. 2007: Plankonsulent med gennemslagskraft søges!
Vi oplever en stor vækst inden for strategisk og fysisk planlægning samt miljøvurdering af planer. Vi søger derfor en dygtig plankonsulent med personlig gennemslagskraft, der har erfaring med planlægningsopgaver som fx kommune- og lokalplaner, planstrategier og sektorplaner samt miljøvurdering af planer.

Sep. 2006: Hver tredje nye kommune med i nye regionale netværk for lokal Agenda 21
Det kommunale Agenda 21-arbejde har i de senere år lidt under manglen på organiseret erfaringsudveksling og kompetenceudvikling. Derfor har en lang række Agenda 21-medarbejdere i kommunerne efterlyst et netværk, der kan danne rammen om udveksling af erfaringer, gensidig inspiration og læring.

Sep. 2006: Hver anden kommune er endnu ikke i gang med planstrategien
COGITA har i starten af september gennemført en undersøgelse af, hvor langt de danske kommuner er kommet i processen med at udarbejde den kommende planstrategi. Undersøgelsen viser, at hver anden kommune endnu ikke har igangsat arbejdet med den planstrategi, der skal vedtages inden udgangen af 2007. I mange af disse kommuner er der heller ikke udarbejdet en køreplan for arbejdet.

Sep. 2006: Nyt energi- og miljønetværk for daginstitutioner
I efteråret 2006 starter COGITA det første regionale netværk for daginstitutioner med fokus på energibesparelser og gode energi- og miljøvaner for børn og voksne. Netværket omfatter i første omgang alle daginstitutioner i Region Syddanmark, der gratis kan blive medlemmer og drage fordel af netværkets mange aktiviteter.

Marts 2006: Temadag om børn og miljø for SFO'er
Temadag i Odense den 6. juni om børn og miljø. Temadagene er målrettet ledere og medarbejdere i SFO'er

Marts 2006: Temadag om børn og miljø for daginstitutioner
Temadag i Odense den 30. maj om børn og miljø. Temadagene er målrettet ledere og medarbejdere i daginstitutioner, herunder børnehaver og integrerede institutioner.

Marts 2006: Studentermedhjælper søges
Studentermedhjælper søges til tidsbegrænset opgave.

Marts 2006: Tag temperaturen på kommunens planarbejde
Den kommunale planlægning berøres i høj grad af kommunalreformen, uanset om kommunen skal lægges sammen med andre eller ej. Reformen indebærer nye planopgaver - og specielt i sammenlægningskommunerne sker der samtidig et opbrud i hele organisationen - organisering, arbejdsmetoder og konkrete plandokumenter skal samordnes, og en ny organisation og rollefordeling skal på plads. Samtidig skal kommunerne indenfor det kommende års tid udarbejde en ny planstrategi og tage stilling til revisionen af kommuneplanen.

Marts 2006: Konkret rådgivning om lokal Agenda 21
Med udgangen af 2007 skal kommunerne igen aflevere en lokal Agenda 21-strategi. I de nye storkommuner bliver det den første samlede strategi - for de kommuner, der ikke lægges sammen, bliver det den anden eller tredje strategi. Men uanset om kommunen skal lægges sammen med andre eller ej, er der en række grundlæggende udfordringer i både udarbejdelsen og den efterfølgende implementering af Agenda 21-strategien.

Marts 2006: Det halve Danmark med i MV-netværk
Mere end 40 kommuner har i det forgangne år deltaget i aktiviteter i COGITA's MV-netværk og har herigennem fået tilført ny viden og nye kompetencer. Samtidig har kommunerne fået mulighed for at udveksle og drøfte erfaringer og konkrete problemstillinger med andre kommuner og COGITAs konsulenter.

Marts 2006: COGITA ansætter 2 nye plankonsulenter
Stadig flere kommuner foretrækker at samarbejde med COGITA om plan- og miljøvurderingsopgaver. Det skyldes ikke mindst ønsket om kvalitetssikring og kompetenceudvikling – og en bedre sammenhæng mellem planlægning og miljøvurdering. På grundlag af den stigende efterspørgsel har vi netop ansat to nye plankonsulenter til at løse de mange spændende opgaver.

Marts 2006: Fra screening til miljørapport - kursus i miljøvurdering
COGITA udbyder i foråret et nyt praktisk orienteret kursus i miljøvurdering. Kurset henvender sig til kommunale planlæggere og miljømedarbejdere samt andre, der har brug for praktiske kompetencer til at screene og miljøvurdere kommunale planer og programmer.

Feb. 2006: 3-dages kommunikationskursus for Agenda 21- og miljømedarbejdere!
For mange miljømedarbejdere er kommunikation en helt central arbejdsopgave i dagligdagen. Mange kommunikerer dagligt med forskellige målgrupper lige fra borgere til kommunale embedsmænd. Gennem kurset vil deltagerne blive klædt på til at kunne kommunikere klart og overbevisende med en given målgruppe. Fokus på kurset vil dog primært ligge på miljøkommunikation med borgerne og på, hvordan man som Agenda 21- eller miljømedarbejder kan optimere mulighederne for at trænge igennem internt i kommunen på tværs af sektorer.

Jan. 2006: Dynamisk planlægger søges!
Da planlægning og miljøvurdering af planer er et af vores vækstområder, søger vi en dygtig planlægger, der har erfaring med planlægningsopgaver som fx kommune- og lokalplaner, planstrategier og sektorplaner samt miljøvurdering af disse planer.

Okt. 2005: Temamøder om lokal Agenda 21 og kommunalreformen
Kommunalreformen byder på nye udfordringer og muligheder for det kommunale Agenda 21-arbejde. En række konkrete opgaver trænger sig på, herunder ikke mindst sammenskrivning af kommunernes eksisterende Agenda 21-strategier og organiseringen af det kommunale Agenda 21-arbejde i den nye kommune. Samtidig er kommunalreformen en kærkommen lejlighed til at sætte fornyet fokus på Agenda 21. Vi inviterer derfor til tre temamøder om lokal Agenda 21 og kommunalreformen i november 2005.

Okt. 2005: Workshop om "Den Gode Miljørapport"
Mange kommuner er nu godt i gang med miljøvurderingsarbejdet og har gennemført screeninger af forskellige lokalplaner og kommuneplaner. En del kommuner har udarbejdet deres første miljørapport, mens andre fortsat har denne udfordring til gode. COGITA arrangerer i den forbindelse sammen med Peter Arnborg fra Landsplanafdelingen workshoppen: ”Den Gode Miljørapport”.

Okt. 2005: Temadag om trafikpolitik
Mange skoler har i de seneste år oplevet stigende problemer med trængsel foran skolerne om morgenen, da flere og flere forældre kører deres børn i skole i bil. Denne udvikling har ikke kun konsekvenser for trafiksikkerheden foran skolerne, men også for elevernes generelle trafiksikkerhed, da de ikke lærer at færdes i trafikken på bagsædet af forældrenes bil. Derfor afholder COGITA i november to temadage for skoler om udarbejdelse af trafikpolitikker, da disse er en vigtig brik i arbejdet med at fremme en bedre trafikkultur på skolen.

Okt. 2005: Fra cykelregnskab til kvalitetssikret cykelpolitik
Interessen for at tilgodese cykeltrafikken gennem cykelregnskaber og udarbejdelse af egentlige cykelpolitikker er stigende i de danske kommuner. Senest har Frederiksberg og Fredericia udarbejdet henholdsvis cykelregnskab og cykelhandlingsplan.

Okt. 2005: Fokus på kommunalreformen
Det er reformtid. Travlheden er åbenlys i de danske kommuner - ved siden af den daglige drift skal der i denne tid løses en lang række ekstraordinære opgaver for at bygge de nye kommuner op fra bunden. Midt i denne hektiske proces kan det være svært at løfte blikket og se de nye perspektiver i kommunalreformen. Alligevel er det netop nu vigtigt at udnytte opbruddet i de eksisterende strukturer til at sikre bæredygtighedsarbejdet en god platform i den nye kommune.

Aug. 2005: 10 års jubilæum fejres med ny hjemmeside
I dag den 15. august 2005 er det ti år siden, grundstenen til COGITA blev lagt. I forbindelse med jubilæet lancerer vi en ny hjemmeside, der, der giver et komplet overblik over vores vidtforgrenede arbejdsområder.

Aug. 2005: Vejledningen til Lov om miljøvurdering af planer og programmer sendt i høring
Efter godt et års ventetid er Vejledningen til Lov om miljøvurdering af planer og programmer endelig blevet sendt i høring. På baggrund af vejledningen udbyder COGITA nu et nyt kursus, der klæder de kommunale planlæggere på til at udarbejde en miljøvurdering og giver svar på de mange dpørgsmål, som loven kan give anledning til.

Aug. 2005: Regionale netværk for Lokal Agenda 21
Danske kommuner har arbejdet med lokal Agenda 21 siden midten af 1990'erne. I den samme periode er en række netværk for de kommunale Agenda 21 medarbejdere blusset op og ned igen. I dag er der ikke megen netværksaktivitet tilbage - på trods af at flere kommuner er aktive, og at behovet for erfaringsudveksling og videndeling er større end nogensinde.

Aug. 2005: Rådgivende workshop om miljøvurdering til sammenlægningskommuner
Kommunerne står netop nu overfor i praksis at skulle implementere den nye lov om miljøvurdering af planer og programmer. Samtidig er kommunerne i fuld gang med at forberede den forestående strukturreform. Det er derfor en åbenlys fordel for de kommuner, der indgår i den nye storkommune, allerede nu at koordinere implementeringen af den nye lovgivning og sikre en samordnet organisering og fælles retningslinier og procedurer

Aug. 2005: Temadage for pædagoger om børn og miljø
Interessen for at arbejde med miljø er fortsat stor i danske daginstitutioner. Senest er daginstitutionerne blevet forpligtet til at udarbejde pædagogiske læreplaner, hvor et af de obligatoriske temaer er "Natur og naturfænomener".

COGITA arrangerer derfor i efteråret 2005 tre temadage om Børn & Miljø, der skal klæde ledere og medarbejdere i daginstitutioner på til at arbejde med miljøet i hverdagen.

Mar. 2005: Introkurser i MiljøVurdering
Behovet for viden om og metoder til MiljøVurdering er stort i kommunerne. I den forbindelse har COGITA i det sidste år arrangeret en række temadage for planlæggere og miljømedarbejdere i mere end 90 kommuner. Hovedvægten på temadagene har ligget på dialog og dybere forståelse for baggrunden for MiljøVurdering. Nu tilbyder vi et introducerende kursus i MiljøVurdering for medarbejdere i alle kommunale forvaltninger, hvor hovedvægten ligger på faktuel viden og konkrete metoder.

Mar. 2005: 35 kommuner deltager i regionale netværk om MiljøVurdering
Interessen for at deltage i COGITAs netværk om MiljøVurdering er fortsat stor. I skrivende stund er 35 kommuner over hele landet med fra start, når de første netværksmøder løber af stablen i Jylland, på Fyn og på Sjælland i marts måned.

Mar. 2005: "Bæredygtighed i Børnehøjde" - håndbog om miljøarbejde i daginstitutioner og skolefritidsordninger
En ny håndbog, der skal inspirere daginstitutioner og skolefritidsordninger til at komme i gang eller videre med miljøarbejdet, er lige på trapperne. Den grundlæggende idé med håndbogen har været at samle informationer om børn og miljø i en overskuelig form og samtidig viderebringe ideer til miljøaktiviteter, der inddrager børn og voksne.

Mar. 2005: Udvikling af mobility management-projekt får støtte fra Videnskabsministeriet
Videnskabsministeriet har valgt at støtte COGITA i at udarbejde en projektansøgning til EU's 6. rammeprogram for forskning og udvikling. Projektet har til formål at udvikle en ny innovativ tilgang til mobility management med henblik på at sikre anvendelse af mobility management i byer, regioner og lande, hvor konceptet i dag ikke er udbredt.

Dec. 2004: Regionale netværk om MiljøVurdering på vej
Mens vi venter på Landsplanafdelingens vejledning om miljøvurdering af planer og programmer, er de første miljøvurderingsopgaver allerede i fuld gang i kommunerne. Udover vejledningen mangler der fortsat principielle afgørelser fra Naturklagenævnet, så der er et udtalt behov for kompetenceudvikling, videndeling og erfaringsudveksling i og mellem kommunerne.

Dec. 2004: Workshops om forankring og medejerskab
En af de helt store udfordringer i det lokale bæredygtighedsarbejde er at forankre indsatserne i kommunen, så kolleger og medarbejdere i forvaltninger og institutioner føler et medejerskab for at fremme en bæredygtig udvikling. Medejerskab er dog ikke kun en forudsætning for, at bæredygtighedsarbejdet lykkes - det er samtidig en kilde til frigivelse af nye ressourcer, der kan sætte ekstra gang i det lokale arbejde. I COGITA har vi mange erfaringer med inddragelse af medarbejdere og forankring af miljøarbejdet, og derfor tilbyder vi to særligt tilrettelagte workshops om emnet.

Dec. 2004: KL i spidsen for Integreret Bæredygtig Planlægning
Kommunernes Landsforening er med en ansøgning til EU's miljøprogram LIFE gået i spidsen for udvikling og kvalitetssikring af konceptet Integreret Bæredygtig Udvikling, der bygger bro mellem traditionel kommunal planlægning, strategisk miljøvurdering og lokal Agenda 21. Ved at sikre en integreret og helhedsorienteret organisering af disse processer opnår man således en bedre ressourceudnyttelse, bedre kvalitet og kontinuitet samt en bredere organisatorisk forankring af bæredygtighed i kommunen.

Dec. 2004: Sæt trafiksikkerhed på dagsordenen
Trafiksikkerhedplaner er et vigtigt redskab i arbejdet med at sikre lokal trafiksikkerhed. Over halvdelen af landets kommuner har da også allerede udarbejdet en handlingsplan for trafiksikkerhed, mens andre kommuner enten i gang med at udarbejde en eller besluttet at igangsætte arbejdet. I forbindelse med både udarbejdelse af den første og revision af en eksisterende trafiksikkerhedsplan er der en række overvejelser, som kan være nyttige at gøre i kommunen, inden man går i gang med arbejdet.

Sep. 2004: Lokal Agenda 21 i Øresundsregionen
Et af de mest ambitiøse danske Agenda 21-projekter er netop skudt i gang i Øresundsregionen. Syv danske og seks svenske kommuner skal i de kommende tre år udvikle et tæt netværkssamarbejde om grænseoverskridende Agenda 21-projekter og udvikling af en række nye metoder.

Sep. 2004: Netværk om MiljøVurdering
På baggrund af dialogen med deltagerne på de nyligt afholdt temadage om MiljøVurdering etablerer COGITA nu i efteråret en række regionale netværk for kommunale planlæggere og miljømedarbejdere om MiljøVurdering. Netværkene danner rammen om erfaringsudveksling, vidensdeling og -tilførsel samt drøftelse af principielle og konkrete problemstillinger i forhold til loven.

Sep. 2004: Det kører for dig...
I år er Københavns Kommune og HUR i forbindelse med miljøtrafikugen gået sammen om en storstilet kampagne for at få pendlere, der kører i bil, til at køre sammen til og fra arbejde.

Sep. 2004: ProjektMatch
På baggrund af mange års erfaring med projektudvikling og -ansøgninger til EU's programmer på miljø- og trafikområdet lancerer COGITA nu en gratis projektmatch serviceordning for danske kommuner og amter.

Juni 2004: Temadag om Strategisk Miljøvurdering
Strategisk miljøvurdering bliver fra i år en fast bestandel af den kommunale planlægning, idet alle planer, programmer og strategier fra kommune- og lokalplaner over sektorplaner til turisme- og erhvervsudviklingsstrategier er omfattet af den nye lov om miljøvurdering af planer og programmer, der blev vedtaget d. 22. april. Derfor afholder COGITA til september to temadage om SMV målrettet kommunale planlæggere og miljømedarbejdere.

Juni 2004: Bæredygtig mobilitet i Øresundsregionen
Med støtte fra Interreg IIIA er det første dansk-svenske mobility management-projekt netop skudt i gang. Hovedstadens Udviklingsråd, København og Frederiksberg Kommune er gået sammen med Region Skåne, Malmö, Lund og Vägverket om projektet "Bæredygtig mobilitet i Øresundsregionen".

Juni 2004: Odense Cykelby - en dokumenteret succes!
Evalueringen af det 4-årige cykelprojekt Odense Cykelby er færdig, og den viser bl.a , at Odense Kommune har nået den ambitiøse målsætning om at fremme cykeltrafikken med 20% og mindske antallet af ulykker med cyklister tilsvarende.

Juni 2004: Udvikling af lokal Agenda 21 på tværs af grænser
Den 1. juli 2003 lød startskuddet for et omfattende dansk-tysk samarbejde om lokal Agenda 21. Fyns Amt og 17 fynske kommuner deltager sammen med de nordtyske byer Kiel og Neumünster og kredsene Rendsburg-Eckernförde og Plön i Intereg IIIA projektet "Region 21" om udvikling og implementering af lokal Agenda 21. Siden projektets start er der iværksat en lang række aktiviteter.

Apr. 2004: Stor interesse for Strategisk Miljøvurdering
Interessen for strategisk miljøvurdering er stor i de danske amter og kommuner. I hvert fald hvis man skal dømme efter deltagelsen i COGITAs tre temadage om strategisk miljøvurdering, der blev afholdt i Århus, Odense og København i marts.

Apr. 2004: Temadag om miljøledelse og grønne regnskaber i kommunale institutioner
Mange kommuner ønsker at systematisere miljøarbejdet i de kommunale institutioner og sætte nedbringelse af energiforbruget på dagsordenen. Derfor inviterer COGITA tirsdag den 18. maj til en temadag om miljøledelse og grønne regnskaber i kommunale institutioner.

Apr. 2004: Temadag om bæredygtig bygningsdrift
Op imod halvdelen af det samlede danske energiforbrug anvendes til opførelse og drift af boliger. Der er derfor både et stort behov og store muligheder for at optimere driften og dermed nedbringe både driftsomkostningerne og miljøbelastningen.

Apr. 2004: Frederiksberg Kommune med i ambitiøst europæisk cykelprojekt
D. 12. maj igangsættes et ambitiøst europæisk cykelprojekt med dansk deltagelse. Projektet hedder Urbike og har til formål at fremme cyklen som transportmiddel på europæisk plan. Partnerne tæller: Servilla (E), Firenze (I), Budapest (HU), Kielce (PL), Xanthi (GR), Dresden (D), Einhoven (NL), Mesa Yitonia (CY) og Frederiksberg (DK).

Feb. 2004: Temadag: Bliv klædt på til strategisk miljøvurdering!
Strategisk miljøvurdering bliver i løbet af 2004 en fast bestanddel af den kommunale planlægning. Alle planer, programmer og strategier fra kommune- og lokalplaner over sektorplaner til turisme- og erhvervsudviklingsstrategier er omfattet af det EU-direktiv, der her i foråret omsættes til dansk lov. Ikke desto mindre er strategisk miljøvurdering fortsat et nyt, uklart og for mange sågar stort set ukendt begreb.Derfor afholder vi 3 temadage om SMV i marts.

Feb. 2004: Miljø A-Z Online - grønt regnskab og miljøledelse i ét!
Et nyt internetbaseret miljøledelsesværktøj til daginstitutioner, skoler, ældreinstitutioner og offentlig administration er nu på gaden. Systemet hedder Miljø A-Z Online og integrerer både grønt regnskab og miljøledelse i ét brugervenligt værktøj.

Feb. 2004: Hvad siger Strukturkommissionen om planområdet?
Den 9. januar 2004 kom den længe ventede betænkning fra Strukturkommissionen om amternes og kommunernes fremtidige organisering i Danmark. I den forbindelse har de således også givet en række anbefalinger i forhold til planområdet.

Feb. 2004: Hvad siger Strukturkommissionen om natur- og miljøområdet?
Den 9. januar 2004 kom den længe ventede betænkning fra Strukturkommissionen om amternes og kommunernes fremtidige organisering i Danmark. I den forbindelse har de således også givet en række anbefalinger i forhold til natur- og miljøområdet.

Feb. 2004: Markedsføring af samkørsel - det kan lade sig gøre!
Det kan lade sig gøre at vække folks interesse for samkørsel genem målrettet markedsføring og ved at etablere tiltag, der tilskynder til samkørsel. Det viser de foreløbige resultater af Danmarks største samkørselsprojekt på Odense Universitetshospital.

Nov. 2003: Miljø A-Z Online - grønt regnskab og miljøledelse i ét!
Grønne regnskaber bliver stadig mere udbredte i danske kommuner, men i mange tilfælde får kommunerne ikke miljø nok for pengene, fordi de mange fordele, et grønt regnskab giver mulighed for, ikke bliver udnyttet til fulde.

Nov. 2003: Strategisk MiljøVurdering
Et nyt EU-direktiv betyder, at alle kommuner i forbindelse med region-, kommune-, og lokalplaner, der vedtages efter 21. juli 2006, skal udarbejde en såkaldt Strategisk MiljøVurdering.

Nov. 2003: Agenda 21-redegørelse: 37 dage tilbage
I løbet af de seneste par uger har COGITA været i kontakt med 225 danske kommuner om Agenda 21, og der tegner sig et billede af, at ca. ¾ af alle danske kommuner enten er i gang med eller allerede har skrevet deres Agenda 21-redegørelse. Redegørelsen skal som bekendt være indleveret 31. december i år.

Nov. 2003: Debatmøde om bæredygtig trafik
I løbet af de sidste 20 år er der sket en voldsom stigning i trafikken i Danmark, og det giver problemer med både trængsel, støj og forurening i både store og små byer. Derfor har mange kommuner planer om at sætte fokus på de trafikale problemer - bl.a. i forbindelse med de kommende 4 års Agenda 21-arbejde.

Aug. 2003: Nyt samarbejde styrker Agenda 21 i Danmark
COGITA, Dansk Center for Byøkologi og Agenda 21 Center og er gået sammen og har dannet et netværk, hvor vi har samlet de stærkeste kræfter og kompetencer inden for Agenda 21 i Danmark med det formål at tilbyde danske kommuner og amter den bedst mulige rådgivning og sparring inden for lokal Agenda 21.

Aug. 2003: Agenda 21: Kompetenceudvikling Jylland
Alle danske kommuner skal inden årsskiftet aflevere en redegørelse for det lokale Agenda 21-arbejde, og det betyder, at der i løbet af efteråret kommer ekstra fokus på Agenda 21 i mange kommuner. Derfor har vores Århus-afdelingen sammensat en efteruddannelsespakke til jyske Agenda 21-medarbejdere, der ønsker kompetenceudvikling, rådgivning og sparring omkring Agenda 21.

Aug. 2003: Interregionale Agenda 21-netværk på vej i flere regioner
Efter etableringen af Danmarks hidtil mest omfattende interregionale Agenda 21-samarbejde med deltagelse af 17 fynske kommuner og de lokale myndigheder i den nordtyske KERN-region har COGITA oplevet stor interesse fra andre danske kommuner for at indgå lignende samarbejder. Derfor har vi nu iværksat initiativer til etablering af tilsvarende netværk flere andre steder i Danmark.

Aug. 2003: 140 dage til deadline for Agenda 21-redegørelsen
Fristen for indlevering af de første Agenda 21-redegørelser nærmer sig, og der er nu kun 20 uger tilbage, inden danske kommuner skal have formuleret en strategi for de kommende 4 år. Denne frist volder mange kommuner problemer. Men selv om vi for tiden oplever en stigende efterspørgsel efter rådgivning, er vi er i stand til at rykke ud med kort varsel og bistå de kommuner, der har vanskeligt ved at få taget hul på redegørelsen inden årets udgang.

Aug. 2003: Kollegakørsel på Odense Universitetshospital
I starten af maj i år introducerede Odense Universitets Hospital begrebet Kollegakørsel for de 8000 medarbejdere på sygehuset for at mindske antallet af medarbejdere, der kører alene i bil til og fra arbejde. For den enkelte medarbejder er der penge at spare ved at dele transportudgifterne med andre, mens OUH håber, at ordningen kan frigive flere parkeringspladser til patienter og pårørende.

Juni 2003: 17 kommuner i dansk-tysk Agenda 21-samarbejde
Det hidtil mest omfattende danske netværkssamarbejde om lokal Agenda 21 ser dagens lys den 1. juli 2003. Fyns Amt og 17 fynske kommuner deltager sammen med de nordtyske byer Kiel og Neumünster samt kredsene Rendsburg-Eckernförde og Plön i et Interreg IIIa-projekt om udvikling og implementering af lokal Agenda 21. Målet er at fremme det lokale og regionale Agenda 21-arbejde gennem fælles udvikling af metoder og værktøjer, information og resultatformidling samt erfaringsudveksling.

Juni 2003: Miljø A-Z: Grønt regnskab, miljøledelse og arbejdsmiljø i ét værktøj
Der er mange penge og ressourcer at spare for kommunen ved at sætte fokus på forbrug af bl.a. el, vand og varme i de kommunale institutioner. Derfor har vi udviklet et enkelt og brugervenligt værktøj til daginstitutioner, skoler, ældreinstitutioner og offentlige administrationsbygninger, der kombinerer grønt regnskab, miljøledelse og arbejdsmiljø.

Juni 2003: Strategisk Agenda 21-rådgivning
Mange kommuner efterspørger inspiration til det lokale Agenda 21-arbejde uden at det medfører større omkostninger. COGITA har på den baggrund udviklet et nyt rådgivningskoncept, hvor vi tilbyder ekstern rådgivning, sparring og kvalitetssikring både før, under og efter arbejdet med den lovpligtige redegørelse for Agenda 21 - uden at det løber op i dyre konsulentregninger.

Juni 2003: Miljømærkede butikker på vej i Danmark
Nu bliver det for første gang muligt for dagligvarebutikker og -kæder at lade sig miljømærke som et bevis på at butikken og butikskæden tager hensyn til miljøet i den daglige drift. Efter alt forventning frigiver Nordisk Miljømærkenævn nemlig i næste uge kriterierne for, hvad der skal til for at dagligvarebutikker og -kæder kan søge om retten til at profilere sit miljøarbejde med det nordiske miljømærke Svanen.

Juni 2003: Mobility Management vinder frem i Europa
Fra d. 21.-23. maj blev den årlige europæiske ECOMM-konference om Mobility Management afholdt i Karlstad, Sverige. Konferencen tiltræk 280 repræsentanter fra 18 forskellige lande - primært fra Europa - der mødtes med det formål at udvikle, formidle og forbedre viden om Mobility Management. COGITA var repræsenteret på konferencen både som deltagere og oplægsholder.

Marts 2003: Temadage for kommunalt Agenda 21-arbejde
COGITA afholder i maj to temadage om det kommunale Agenda 21-arbejde. De to temadage er rettet mod såvel kommuner, der endnu ikke er kommet så langt med Agenda 21 arbejdet, som kommuner, der allerede er godt i gang med arbejdet, men mangler ny inspiration og nye værktøjer.

Marts 2003: REGION 21 - et dansk-tysk samarbejde med udvikling af lokal Agenda 21
COGITA lægger i øjeblikket sidste hånd på planlægningen af et ambitiøst interregionalt samarbejde - REGION 21 - mellem kommunerne i Fyns Amt og de tilsvarende lokale myndigheder i den nordtyske KERN-region. Målsætningen er at fremme det lokale og regionale Agenda 21 arbejde gennem fælles udvikling af metoder og værktøjer, information og resultatformidling samt erfaringsudveksling.

Marts 2003: Trafikkampagner, der virker
Hvis man kombinerer fysiske forbedringer med kommunikation, PR og kampagner kan man påvirke borgernes transportadfærd. Det viser projektet "Odense Cykelby". Alligevel undervurderer mange kommuner effekten af strategisk kommunikation med borgerne og undlader derfor at prioritere det i deres trafikplanlægning.

Marts 2003: Stor interesse for "21 skridt i en bæredygtig retning"
COGITA har oplevet en stor interesse for det nyudviklede koncept "21 skridt i en bæredygtig retning". Mange kommuner, interesseorganisationer og politikere har således siden udgivelsen i december 2002 rekvireret hæftet, der sætter fokus på det kommunale Agenda 21-arbejde.

Marts 2003: Forårskurser for daginstitutioner
Legepladsindretning, legepladsudnyttelse, arbejdsmiljø og indeklima er nogle af de temaer, som er på forårets kursusprogram for daginstitutioner.

Dec. 2002: 21 skridt i en bæredygtig retning
Lokal Agenda 21 er - på trods af at begrebet nu har 10 år på bagen - fortsat ofte et meget svævende og abstrakt begreb for mange. Det gælder ikke mindst, når det handler om at omsætte lokal Agenda 21 til konkrete handlinger i kommunerne. COGITA har på den baggrund udviklet et nyt koncept for lokal Agenda 21: "21 skridt i en bæredygtig retning".

Dec. 2002: Nye konsulenter styrker rådgivning af samarbejdspartnere
COGITA styrker nu kompetencer og medarbejderstab gennem tilknytning af en række freelance-konsulenter, der skal medvirke til en bedre sparring og rådgivning af COGITAs samarbejdspartnere.

Dec. 2002: Lokal Agenda 21 - fra agenda til action
Fra den 3. til 6. november blev der afholdt en europæisk og en dansk konference i Kolding, hvis formål var at samle op på verdenstopmødet i Johannesburg. Hovedoverskriften var "Local Action Moves the World".

Dec. 2002: Cyklister tager for mange chancer i trafikken
At der er langt fra holdning til handling bliver endnu engang understreget af en ny undersøgelse af cyklisters trafikale adfærd, som COGITA har gennemført for Odense Kommune og Odense Politi.

Okt. 2002: Kvalitetsudvikling af lokal Agenda 21 i de danske kommuner
COGITA er for øjeblikket ved at lægge sidste hånd på en omfattende projektansøgning til EU's miljøprogram LIFE om udvikling og implementering af et kvalitets- og innovationssystem for lokal Agenda 21. Projektet, der har fået navnet AQUILA (Agenda 21 Quality and Innovation system in Local Authorities), har deltagelse af 15-20 danske kommuner, der samlet repræsenterer godt en femtedel af Danmarks indbyggere.

Okt. 2002: COGITA åbner kontor i Århus
På det seneste har COGITA mærket en stigende interesse for vores miljø- og trafikløsninger fra jyske kommuner. For bedre at kunne betjene disse kunder og samarbejdspartnere nord for Trekantsområdet har COGITA pr. 1. september 2002 etableret kontor i Århus.

Okt. 2002: ERFA-grupper for landets grønne daginstitutioner
Netværkssamarbejde og direkte erfaringsudveksling er vigtige værktøjer i det fortsatte miljøarbejde i landets daginstitutioner. COGITA igangsætter nu de første ERFA-grupper for nye medlemmer af Netværket Grøn Institution - daginstitutionernes landsdækkende netværk for miljøarbejde.

Okt. 2002: Miljømærkning i Rumænien
Miljøstyring og miljømærkning er nøgleordene i LIFE-projektet ECOMARKET, der skydes i gang i den rumænske hovedstad Bukarest den 1. november i år. Projektet er et af blot to rumænske projekter, der er tilgodeset i EU's miljøprogram LIFE i år.COGITA er den eneste udenlandske partner i projektet og bidrager ikke mindst med know-how om miljømærkning af detailhandel.

Aug. 2002: COGITA styrker arbejdet med lokal Agenda 21
COGITA har hen over sommeren styrket arbejdet med lokal Agenda 21. Hjemmesiden er blevet udvidet med en helt ny sektion, hvor de mange elementer af arbejdet med lokal Agenda 21 præsenteres. COGITA har samtidig ansat en ny proceskonsulent med speciale i strategisk rådgivning og med lokal Agenda 21 som særligt opgaveområde.

Aug. 2002: Samkørsel på Odense Universitetshospital
Med COGITA som projektleder lyder startskuddet nu til det hidtil mest ambitiøse samkørselsprojekt i Danmark. Odense Universitetshospital, der er Danmarks største sygehus, er rammen om et 15 måneders projektforløb, hvor formålet dels er at kortlægge barriererne for samkørsel, dels kortlægge effekter af en langt mere direkte markedsføring end hidtil set.

Aug. 2002: Fokus på arbejdsmiljøet i daginstitutionerne
COGITA har i en årrække arbejdet med miljø i daginstitutioner og udvider nu arbejdsfeltet ved at sætte fokus på arbejdsmiljø. I første omgang med to nye temadage om arbejdsmiljø, trivsel og indeklima samt udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger for daginstitutioner.

Aug. 2002: Stor interesse for kampagnepakker til Miljøtrafikugen
En række kommuner har allerede bestilt COGITAs kampagnepakker til Miljøtrafikugen. Mange kommuner er først nu efter sommerferien klar til at forberede Miljøtrafikugen, og der er derfor fortsat mulighed for at bestille kampagnepakker frem til den 26. august.

Aug. 2002: Delebiler i boligselskaber
COGITA har netop afrapporteret projektet "Delebilsordninger i boligselskaber" til Trafikministeriet. Markedsførings- og informationsindsatsen levede op til forventningerne, mens det som følge af en række privatøkonomiske og sociokulturelle barrierer ikke lykkedes at nå det forventede antal brugere af delebilsordningerne.

Aug 2002: Spændende perspektiver for mobility management i Europa
Den sjette europæiske konference om mobility management fandt sted i Gent i maj. Konferencen demonstrerede, at mobility management for alvor er kommet på dagsordenen i Europa, hvor en række lande har integreret mobility management i den nationale lovgivning og planlægning. Desværre var konferencen samtidig et bevis på, at mobility management stadig er et relativt ukendt begreb i Danmark.

Aug. 2002: Permanente gåbusser - et trafiksikkerhedsprojekt på Odense-skoler
CI løbet af efteråret etablerer COGITA permanente gåbusser på 5 udvalgte skoler for Odense Kommune. Formålet med projektet er at give eleverne mulighed for at lære at færdes sikkert til fods i trafikken. Derudover får de frisk luft og motion, hvilket øger koncentrationen i skolen og forbedrer deres sundhedstilstand. Et andet formål med forsøget er at forbedre trafiksikkerheden ved skolerne om morgenen, hvor forældrene skaber trafikkaos, når de alle skal aflevere børnene i bil samtidigt.

Maj 2002: Grønt lys for Miljøtrafikuge 38
Så er det endelig afgjort, at der også i år gennemføres en landsdækkende Miljøtrafikuge i uge 38.

Da der i år er meget kort tid til at planlægge de lokale aktiviteter, har vi sammensat forskellige kampagneløsninger, der gør det muligt for kommunen hurtigt og billigt at komme i gang med lokale miljøtrafikaktiviteter. Vores forskellige kampagnemodeller kan både stå alene eller kombineres med andre aktiviteter.

Maj 2002: Grønt Regnskab for daginstitutioner
COGITA lancerer nyt Grønt Regnskab til daginstitutioner

Maj 2002: Mens vi venter på Miljøtrafikugen 2002
Beslutningen om, hvorvidt der i år skal afholdes en landsdækkende Miljøtrafikuge i uge 38 træffes i Trafikministeriet indenfor de nærmeste dage. Som følge af regeringsskiftet og finanslovsforhandlingerne er den endelige afgørelse således trukket ekstraordinært ud i år. Det indebærer, at der skal arbejdes hurtigt i kommunerne for at få stablet et lokalt program for Miljøtrafikugen på benene.

Maj 2002: Grønne Daginstitutioner
Nu kan alle kommuner på en nem og enkel måde sætte miljøet på dagsordnen i daginstitutionerne - i et tempo, hvor alle kan være med. COGITA har nemlig udviklet en ny løsning for kommuner, der ønsker at sætte gang i en bæredygtig udvikling. Der er tale om abonnementsordningen Grønne Daginstitutioner, der bringer miljøarbejdet i daginstitutionen i centrum på en helt ny måde.

Maj 2002: Cykel-Anton - et hit blandt børn
COGITA afvikler i disse dage for anden gang kampagnen Rap i Trafikken for Odense Kommune. Kampagnens formål er at få forældrene til at cykle med børnene til daginstitutionen i stedet for at køre dem i bil.

Maj 2002: Miljøvurdering af detailhandlen
COGITA har siden september 2001 varetaget projektet "Ecolabelling of retail trade" for EU's miljøprogram LIFE. Som led i dette projekt er der nu udviklet en prototype på en miljøvurderingsmetode, der er det første skridt på vejen mod en frivillig miljømærkeordning for detailhandlen.

Maj 2002: VICOMTE - nye perspektiver for mobility management
Som tidligere omtalt har COGITA etableret et europæisk konsortium med henblik på en fælles ansøgning til EU's SAVE II-program om udvikling af et "virtuelt mobilitetskontor". Projektet har nu fået titlen VICOMTE - "Virtual Co-ordination Office for MobiliTy in Enterprises".

Marts 2002: Stor interesse for Netværket Grøn Institution
Omtanken for miljøet er blevet et vigtigt element i danske daginstitutioners hverdag. Overalt i landet er der mange spændende tiltag lige fra økologi og kompost til naturlegepladser og grønne regnskaber. COGITA har derfor søsat Danmarks første landsdækkende netværk for miljøbevidste daginstitutioner - Netværket Grøn Institution - der tilbyder inspiration til og viden om miljøaktiviteter i daginstitutioner.

Marts 2002: Det virtuelle mobilitetskontor
Med COGITA som initiativtager er et europæisk konsortium af mobility management-eksperter i øjeblikket i fuld gang med at forberede en fælles ansøgning til EU's energibesparelsesprogram SAVE II.

Marts 2002: Park & Bike - et succesfuldt pilotprojekt!
Som konsulenter for Odense Cykelby er COGITA netop nu ved at gennemføre et spændende pilotprojekt henvendt til pendlere i bil. Projektet Park & Bike sigter mod at reducere antallet af biler i byerne ved at kombinere pendling i bil og på cykel.

Marts 2002: Lokal Agenda 21 i mindre kommuner
Danske kommuner er fremover forpligtet til hvert 4. år at udarbejde en redegørelse for deres lokale Agenda 21-strategi. Planlovens § 33 pålægger således amter og kommuner at offentliggøre en redegørelse for deres strategi for deres bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede.

Marts 2002: Pendlerplaner
Danske arbejdspladser i såvel den private som den offentlige sektor har nu muligheden for at tage hånd om medarbejdernes pendling - og på én gang sikre bedre personalevilkår og mindre trafik og miljøbelastning.

Marts 2002: Kurser i Netværket Grøn Institution
Netværket Grøn Institution har netop udsendt kursusprogrammet for første halvår 2002. Kurserne holdes over hele landet og er åbne for såvel medlemmer som de, der ikke er medlemmer af netværket.

Marts 2002: Firmacykler - ren energi til virksomheden
Medarbejderene på 30 virksomheder i Odense skal fra d. 12. april tage cyklen frem for bilen på de korte ture i arbejdstiden.

Dec. 2001: Netværket Grøn Institution
Efter flere års tilløb er det nu lykkedes at få etableret et landsdækkende netværk af daginstitutioner, der arbejder aktivt med miljøet i hverdagen. Netværket Grøn Institution bliver officielt etableret den 1. januar 2002 og tæller fra starten 49 medlemmer over hele landet.

Dec. 2001: Grønt Regnskab til daginstitutionerne
Hjælp til selvhjælp er devisen for COGITAs nyeste værktøj til daginstitutioner, der gerne vil nå dybere ned i miljøarbejdet.

Dec. 2001: Ny teamstruktur sikrer bedre kvalitet og tværfaglighed i COGITA
COGITA organiseres pr. 1. januar i to tværfaglige selvstyrende teams, Team Miljø og Team Mobilitet. Begge teams er sammensat af personer med miljøfaglig baggrund og af personer med kommunikations baggrund.

Dec. 2001: Bygge- og anlægssektoren på Fyn stifter miljøklub
24 virksomheder og organisationer stiftede den 30.10.2001 Bygge- og Anlægssektorens Miljøklub på Fyn. Klubben vil arbejde for, at sektoren tilgodeser miljøet i langt højere grad, end det bliver gjort i dag.

Dec. 2001: Miljøvenlige driftsplaner
COGITA har i samarbejde med arkitektfirmaet PLAN 1 fået støtte til udvikling af miljøvenlige driftsplaner fra By- og Boligministeriets program til fremme af økologisk byggeri.

Dec. 2001: LYS I MØRKET - så bli'r du set!
"LYS I MØRKET - så bli'r du set" er navnet på den lygtekampagne, som Odense Cykelby og Odense Politi har sat igang. Med kampagnen ønsker begge parter bogstavelig talt at sætte spot på de "usynlige" cyklister og sikre dem i trafikken.

Sep. 2001: EU-projekt om miljømærkning af detailhandlen
COGITA deltager i de kommende tre år i EU's miljøprogram LIFE med et projekt til en samlet værdi af 5 millioner kr.

Sep. 2001: Gør det grønt - gør det selv
Fremover bliver et lettere at tænke på miljøet, når man gør-det-selv i Odense. COGITA har nemlig i samarbejde med de tre største byggemarkeder startet et pilotprojekt om miljøinformation og -rådgivning.

Sep. 2001: Miljøbutikken skifter navn til COGITA
Gennem de sidste år er udviklingen i Miljøbutikken gået stærkt. Derfor blev Center for Mobilitet og Miljø og Miljøbutikkens aktiviteter sammensluttet under navnet COGITA d. 15.8.2001, 6-års dagen for Miljøbutikkens etablering.

Sep. 2001: Miljøtrafikuge 2001
Igen i år afholdt over 60 kommuner Miljøtrafikuge i uge 38. Formålet med ugen var at sætte fokus på transportvaner, trafiksikkerhed og miljø. COGITA koordinerede aktiviteterne I Odense for Odense Kommune.

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk